Šta da uradim kada dođe do prekida signala na analognoj kablovskoj televiziji?

U trenutku kada dođe do nestanka TV signala, uslijed puštanja novog signala, bit će potrebno da uradite preživanje kanala na Vašem TV prijemniku. Kanale možete pretražiti maunelno (ručno) ili automatski.
Pretraživanja možete pronaći na daljinskom upravljaču za Vaš TV prijemnik , pritiskom na dugme MENU i daljim odabirom željene opcije kroz PODEŠAVANJA.

Šta da radim kada dođe do prekida signala na digitalnoj televiziji?

Prilikom ujednačavanja programske sheme na Vašem području, u zavisnosti od tipa Vašeg TV prijemnika i opreme koju koristite, bit će potrebno da preskenirati vaše digitalne uređaje. U zavisnosti od digitalnog prijemnika ili CAM kartice koju koristite bit će potrebno uraditi restart digitalnih prijemnika.
Upustvo za skeniranje Hema 2 STB-a (Mars 1500)
Pritisnite tipku ‘Menu’ na daljinskom upravljaču
Odaberite opciju ‘Digital TV’ i pritisnite tipku ‘OK’
Odaberite opciju ‘Channel Manager’ i pritisnite tipku ‘OK’
Odaberite opciju ‘Delete All’ i pritisnite tipku ‘OK’
Na ponuđeni prozorčić u kojem se traži ubacivanje šifre, utipkajte 0000
Odaberite opciju ‘ALL TV Channels’ i pritisnite tipku ‘OK’
Na ponuđeni prozorčić sa porukom ‘Delete all TV channels’ odaberite opciju ‘Yes’ i pristisnite tipku ‘OK’
Odaberite opciju ‘All Radio Channels’ i pritisnite tipku ‘OK’
Na ponuđeni prozorčić sa porukom ‘Delete all Radio channels’ odaberite opciju ‘Yes’ i pritisnite tipku ‘OK’
Nakon što ste se uvjerili da su svi tv i radio kanali izbrisani, ponovno pritisnite tipku ‘Menu’ na daljinskom upravljaču i odaberite opciju ‘Digital TV’
Odaberite opciju ‘Installation’ i na ponuđeni prozorčić u kojem se traži ubacivanje šifre, utipkajte 0000
Odaberite opciju ‘Manual search’.
Podesite potrebne parametre da odgovaraju slijedećim vrijednostima:
Freq (KHz): 66600
Symrate1: 006956
Modulation: 64 QAM
NIT scan: ON
Pritisnite tipku ‘OK’ da započnete skeniranje signala po novim parametrima
Nakon što je izvršeno skeniranje cijelog opsega, izađite iz menija, pritiskom na tipku ‘Exit’

>Upustvo za skeniranje Hema HD STB-a (Neptune 900)

Pritisnite tipku ‘Menu’ na daljinskom upravljaču
Odaberite opciju ‘Installation’ i pritisnite tipku ‘OK’
Na ponuđeni prozorčić u kojem se traži ubacivanje šifre, utipkajte 0000
Odaberite opciju ‘Auto Search’ i pritisnite tipku ‘OK’
Podesite potrebne parametre da odgovaraju sljedećim vrijednostima:
FEC Mode: DVB-C
Start Frequency: 562000 KHz
End Frequency: 722000 KHz
Symbol Rate: 6956 Kbps
Modulation: 64&256 QAM
Nakon što ste podesili parametre, odaberite opciju ‘Start Search’ i pritisnite tipku ‘OK’
Na ponuđeni prozorčić sa porukom ‘This will re-install channels. Select Yes to delete all channels’’ odaberite opciju ‘Yes’ i pritisnite tipku ‘OK’
Nakon što je izvršeno skeniranje cijelog opsega, izađite iz menija, pritiskom na tipku ‘Exit’
Nakon ovoga postupka svi TV i radio kanali bi trebali biti dostupni.

Uputstvo za skeniranje kanala ABV CAM modul

Kako biste pronašli programe na novom signalu potrebno je da promijenite sljedeće postavke na vašem prijemniku:
Symbol Rate na 6.956 MS/s i odabrati mrežno skeniranje. Za mrežno ili brzo skeniranje potrebno je podesiti odgovarajuće parametre na TV-u:
Opcija skeniranja:
brzo skeniranje (ili mrežno skeniranje) ID mreže: 387 Frequency: 666000 (kHz)
Modulacija: 64 QAM Symbol rate: 6956 (Ks/s)
Ponekad, na određenom tipu televizora nije moguće unijeti ID mreže, onda je potrebno opciju podesiti na:
Auto.
Frekventni spektar DVB-C sada kreće od 570 MHz. Korisnici koji su do sada koristili usluge digitalne televizije zasebno ili u nekom od KID paketa koristeći ABV CAM module da bi imali odgovarajuću uslugu neophodno je da na svojim TV prijemnicima urade određena podešavanja.
Podešavanja se odnose na pretraživanje kanala na TV prijemnicima, a sve u zavisnosti od proizvođača i modela TV prijemnika neophodno je u postavkama TV-a odabrati sljedeće:
Pretraživanje kanala:
Auto pretraživanje
ATV+DTV  ATV  DTV (odabrati) Režim skeniranja: Pretraživanje mreže
Identifikacija mreže: 387 ili Auto  Frekvencija : 666000 kHz
Modulacija : 64 QAM
Symbol Rate : 6.956 MS/s
Potpuno (full) pretraživanje
Ukoliko Vaš TV prijemnik nema gore navedenu opciju ili vršite pretraživanje kanala manuelno (ručno), potrebno je da promijenite Symbol Rate kao i da unesete ostale parametre (frekvencija , modulacija).

Koje izmjene u programskoj shemi mogu očekivati?

U svrhu ujednačavanja ponude usluga kompanija M&H Company, KTV HS d.o.o, HKB-net, i kompanije Telemach, koje na tržištu BiH od sada nastupaju udruženo, u narednom periodu bit će ubačeno mnogo novih kanala, također neki od ranijih kanala više neće predstavljati dio nove programske sheme

Kako da gledam nove kanale u analognoj programskoj shemi?

Kako biste uživali u novim kanalima u analognoj programskoj shemi, potrebno je da pretražite kanale na Vašem TV prijemniku, ručno ili automatski. Pretraživanja možete pronaći na daljinskom upravljaču za Vaš TV prijemnik , pritiskom na dugme MENU i daljim odabirom željene opcije kroz PODEŠAVANJA

Da li mi je potreban novi digitalni prijemnik za gledanje digitalne televizije?

Korisnicima digitalne televizije sa starijim tipovima digitalnih prijemnika, bit će potrebno da zamijene digitalne prijemnike, o čemu će biti blagovremeno obavješteni od strane naših operatera. Pretplatom na nove DUO ili TRIO pakete, prvi inicijalni uređaj dobivate BESPLATNO na korištenje.

KAKO DA KORISTIM D3 DIGITALNI PRIJEMNIK UKOLIKO MI JE URAĐENA ZAMJENA?

PODEŠAVANJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Tasteri koji su na daljinskom upravljaču uokvireni bijelom bojom mogu se koristiti za upravljanje TV uređajem i imaju mogućnost “učenja” funkcije.
Da bi ste podesili tastere koji kontrolišu TV uređaj potrebno je ispratiti sljedeće korake: 1. Pripremite originalni daljinski upravljač koji koristite za upravljanje TV-om 2. Postavite IR senzor daljinskog upravljača TV-a nasuprot IR senzora daljinskog upravljača koji ste dobili uz D3 mini resiver. Razmak između njih ne smije biti veći od 3 cm. 3. Držite taster TV SET 3 sekunde sve dok lampica na D3mini daljinskom upravljaču ne počne da svijetli. 4. Pritisnite taster na D3mini upravljaču koji želite da setujete (npr VOL -). U tom trenutku će lampica na upravljaču početi da blinka. 5. Nakon toga pritisnite taster (VOL -) na daljinskom upravljaču TV-a. Kada to uradite lampica na daljinskom upravljaču će prestati da trepće i nastavit će da svijetli. 6. Pritisnite opet dugme TV SET. Prestat će da svijetli lampica na daljinskom upravljaču i samim tim je završen proces učenja jedne funkcije daljinskog upravljača. Isti postupak ponoviti za sve ostale tastere (Standby, TV input, Vol +/-, CH +/-, TV mute)

POVEZIVANJE PRATEĆE OPREME S DIGITALNIM PRIJEMNIKOM
Da bi D3mini digitalni prijemnik dobio signal potrebno je priključiti odgovarajući kabl sa kablovskim signalom na RF In ulaz. Izlaz RF Out se može koristiti za prosljeđivanje analognog signala do TV-a starijeg tipa. Novije televizore sa D3mini prijemnikom možete povezati na 2 načina: preko HDMI kabla i preko AV izlaza. Napojni kabl je potrebno priključiti na izvor napajanja.

PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG PRIKLJUČIVANJA
Prilikom prvog uključivanja digitalnog prijemnika, potrebno je prvo izabrati željeni region i jezik menija. Nakon toga treba da se skeniraju kanali pritiskom na taster . Po završetku skeniranja, koje može potrajati nekoliko minuta, pojavljuje se spisak TV i Radio kanala. Pritiskom na taster OK izlazite iz menija pretraživanja i na ekranu se pojavljuje video. Za ponovno podešavanje svih navedenih opcija možete odabrati opciju Početna podešavanja u podmeniju Tehnička podešavanja čime ćete digitalni prijemnik vratiti na početna fabrička podešavanja.

UPUTSTVO ZA D3 CAM KARTICU
Cam – conditional access module omogućava pristup svim digitalnim kanalima bez upotrebe dodatnih uređaja (STB). Da bi korisnik mogao da koristi D3cam potrebno je da ima televizor sa CI+ slotom (slot u koji se ubacuje D3cam) i integrisanim DVB-C tunerom. Instalacija D3cam-a D3cam se sastoji od kartice i modula. Karticu je potrebno ubaciti u modul tako da čip na kartici bude usmjeren ka gornjoj strani modula. Ovako spojenu karticu i modul potrebno je ubaciti u CI+ slot sa zadnje strane televizora, tako da je strana sa serijskim brojem orijentisana prema ekranu televizora. Nakon ovoga, na ekranu će se prikazati poruka da se vrši autentifikacija. Ovaj proces može trajati nekoliko minuta. Nakon toga je potrebno izvršiti pretragu digitalnih kanala. Pretraga kanala Na televizoru je potrebno pronaći meni za pretragu kanala i izabrati sljedeće opcije:
Za prijem signala potrebno je odabrati „Cable
Za tip signala odabrati „Digital“
Za izbor zemlje odabrati „Other“
Za režim pretrage izabrati “Quick”, a u polja za frekvenciju, modulaciju i simbolsku brzinu unijeti: 610000kHz, 256QAM, 6956KS/s (polja za početnu i krajnju frekvenciju su opciona i ne moraju biti popunjena)
Poželjno je uključiti opciju za automatsko ažuriranje informacija, ukoliko postoji Napomena: Postupak pretrage kanala i nazivi opcija se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i proizvođača televizora. Nakon što su kanali uspješno dodati u listu, potrebno je izabrati neki od zaključanih digitalnih kanala (npr. Fox ili SK 2) i sačekati da se proces autorizacije završi. Ovaj proces može trajati do 15 minuta, nakon čega svi kanali iz odabranog D3 paketa postaju dostupni.
Važne napomene:
Neophodno je podesiti vremensku zonu na televizoru kako bi se elektronski programski vodič pravilno prikazivao
Potrebno je omogućiti prikaz titlova i selektovati željeni jezik
Poželjno je podesiti kontrolu pristupa kanalima (roditeljska kontrola)
Predefinisani PIN kod je 1234

Kako restartovati digitalni prijemnik?

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem digitalnog prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja.

RESTART PRIJEMNIKA
Isključivanjem i ponovnim uključivanjem napojnog kabla iz uređaja, odnosno zidne utičnice.
Slijedi još nekoliko savjeta pomoću kojih možete otkloniti poteškoće.
NEMA SLIKE
Proverite da li TV i digitalni prijemnik imaju napajanje, tj. jesu li priključeni za izvor električne energije
Provjerite da li su oba uređaja uključena
Provjerite da li su TV i digitalni prijemnik ispravno povezani kablovima
Provjerite da li je TV prebačen na odgovarajući ulaz NEMA BOJE
Provjerite da li se program koji gledate daje u boji
Podesite opcije za boju na TV-u
Provjerite da li su svi kablovi ispravno povezani
NEMA ZVUKA
Provjerite da li su kablovi ispravno povezani  Provjerite da li je TV prebačen na odgovarajući ulaz
Provjerite da li je zvuk pojačan na oba uređaja, tj. da nije uključena opcija Mute
DIGITALNI PRIJEMNIK NE REAGUJE ODGOVARAJUĆE NA KOMANDE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i digitalnog prijemnika
Provjerite i zamijenite baterije ukoliko je potrebno
Postavite digitalni prijemnik bliže ivici police
Pojedini televizori (posebno s plazma ekranima) mogu ometati rad prijemnika jer također proizvode infracrveno zračenje. Pokušajte da promijenite lokaciju digitalnog prijemnika.

Kako da se pretplatim na nove usluge?

a) POZIVOM KONTAKT CENTRA 1360
Ukoliko ste zainteresovani za korištenje novih usluga kroz DUO I TRIO pakete, uz posebne pogodnosti, možete nas kontaktirati na zajednički broj kontakt centra 1360. Operater će provjeriti da li na Vašoj adresi postoje tehničke mogućnosti za priključenje na našu mrežu, tj. da li je pušten novi signal.
Nakon provjere, tehnička služba će Vas kontaktirati i dogovoriti termin instalacije. Tom prilikom ćete potpisati korisnički ugovor sa nama ili će naš predstavnik doći kod Vas da potpišete ugovor.
b) PUTEM E-MAILA
info@telemach.ba
Pošaljite nam sve vaše zahtjeve i upite na e-mail, kako biste u što kraćem roku bili kontaktirani od strane naših uposlenika.
c) PUTEM APLIKACIJE
https://www.facebook.com/TelemachBiH/app/333487203483003/
Ukoliko posjedujete otvoren nalog na društvenoj mreži FACEBOOK, posjetite stranicu Telemach BiH i klikom na navedeni link pošaljite zahtjev za korištenje novih usluga.
d) POSJETITE NAS U KORISNIČKIM I PRODAJNIM CENTRIMA Telemach – Sarajevo
Džemala Bijedića 216
Telemach Showroom – Sarajevo
BBI Centar
Trg djece Sarajeva br.1
Telemach prodajno mjesto – Sarajevo
Sarajevo City Centar
Vrbanja 1
HS korisnički centar- Sarajevo
Radnička 18

Da li i dalje mogu koristiti postojeće pakete usluga?

Ponuda HKB-net kompanije je unaprijeđena novim paketima koje ćete moći odabrati na korištenje kada se na Vašem području pusti novi signal. Ukoliko se ne odlučite za korištenje naprednijih usluga, vaše postojeće usluge bit ćete u mogućnosti koristiti i dalje.